EXPERTER PÅ ENSKILDA AVLOPP

Miljösanitet är experter på enskilda avlopp och LTA lösningar. Vi sköter hela processen med att anlägga ett avlopp från kommun ansökningar till etableringen av ditt godkända avlopp. Detta till ett fast pris.

PROCESSBESKRIVNING

DU SOM FASTIGHETSÄGARE har ansvar för hela processen inför att anlägga ett enskilt avlopp. Miljökontoret i din kommun är endast tillsynsmyndighet och har inte till uppgift att hjälpa dig välja teknik eller att upprätta handlingar till din ansökan. Vi hjälper dig med detta.

RÅDGIVNING

FÖRSTUDIE

Det börjar med att vi kommer ut till dig och inventerar förutsättningarna på din fastighet och diskuterar dina behov önskemål, t.ex. WC eller inte. Utifrån detta underlag och kommunens krav föreslår vi en anläggning som är lämplig. Därefter lämnar vi offert till dig. Förstudien är kostnadsfri. Vid godkänd offert påbörjas arbetet med ansökan.

OFFERT

Vi offererar alltid med ett fast pris där inga ytterligare kostnader tillkommer. De enda reservationer som kan finnas är om vi stöter på berg eller saknar fall på grund av terräng.

GENOMFÖRANDE

Vi kontaktar miljökontoret i din kommun och berättar om planerna på ett nytt avlopp och skapar ansökan/anmälan. Exakt vad som ska ingå i ansökan är olika i kommunerna. I samband med det kommer vi att gräva en provgrop och ta sedimentprover på din tomt. Miljökontoret har som sagt inte som uppgift att bestämma vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer är vägledning och utgångspunkt i diskussioner med oss.

Därefter skapar vi de ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara nödvändigt med en geohydrologisk undersökning. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg. Det finns dock lösningar för detta. I många fall gör miljöinspektören ett besök på plats och ibland även en utsättningsman. Vi blir din kontaktperson i dessa fall. När vi har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Vi får inte påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.

ANLÄGGNINGSARBETE

Vi ser till att allt material som tankar, rör, moduler levereras till din fastighet och även att de entreprenadmaskiner som behövs finns på plats vid genomförande start.

Tillsammans med maskinisten är projektledaren på plats och övervakar arbetet för att säkerställa att arbetet genomförs enlig plan. Arbetet på plats tar normalt 3-6 dagar att genomföra. Projektledaren ser till att grus och övriga schaktmassor levereras i tid och att anläggningen monteras enligt leverantörernas anvisningar. Projektledaren fotograferar hela processen.

INSTALLATION

Ibland monteras toalettstol i fastigheten och denna kopplas in på fastighetens vatten. Detta ansvarar vi för om kunden önskar. Vidare sker det även elinstallationer av främst reningsverk och pumpbrunnar. Detta görs med behörig elektriker som är knuten till företaget.

KONTROLL

FUNKTIONSKONTROLL OCH DRIFTSÄTTNING

Besiktningen av den färdiga anläggningen ser lite olika ut hos kommunerna. Vi hanterar kontakterna som krävs. Innan vi lämnar arbetet görs det även en funktionskontroll och en instruktion till fastighetsägaren innan anläggningen sätts i drift.

ENTREPRENÖRSRAPPORT

När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun via den entreprenörsrapport som vi skickar till kommunen.

Slamtömning sker normalt en gång per år. Du är som fastighetsägare också ansvarig för att slamtömning etc. kan ske på ett bra sätt på din fastighet och du kommer att få betala en avgift för att detta utförs.

SAMARBETSPARTNERS

Brandts El AB
Schörlings VVS