Vi besöker din fastighet kostnadsfritt och inventerar behovet och tittar på de praktiska förutsättningarna

AVLOPP

Nedan förklaras de vanligaste teknikerna för rening av avloppsvatten i Storstockholmsregionen vid hög skyddsnivå. Valen av de olika lösningarna påverkas av många faktorer. En viktig fråga är om du vill ha WC eller inte. Andra faktorer som spelar in är; markförhållanden, närheten till vattendrag, vattentillgång m.m. Det finns även andra lösningar som kan bli aktuella efter det att vi inventerat förutsättningarna på din fastighet.

BDT infiltration/markbädd

Bad-, disk- och tvättvatten leds via en slamavskiljare till en infiltrations- eller markbädd. Drift och skötsel: Slamtömning vart annat år eller beroende på din kommuns rutiner.

.

BDT + Sluten tank

Toalettavloppet leds till en sluten tank. Bad-, disk- och tvättvatten behandlas i en infiltration eller markbädd. En snålspolande toalett eller vakuumtoalett används för att inte tanken ska fyllas för fort. Lämpar sig främst för fritidsboende. Kräver två olika utlopp från huset (s.k. separerat avlopp)

Drift och skötsel: Slamtömning 1 ggr/år, tömning av sluten tank 1-3 ggr/år.

Det finns olika lösningar för  infiltration och olika slutna tank. Nedan en markbädd på burk (vänster) som innehåller allt som behövs för en infiltration/markbädd. Kan komma i fråga vid svåra förhållanden med enbart berg eller där man behöver en kompakt lösning. Till höger en sluten tank som är lågbyggd för att passa förhållanden där det är svårt att gräva djupt på grund av berg eller grundvatten.

Minireningsverk

Avloppsvattnet leds från huset till ett minireningsverk och vidare till efterbehandling i form av en singelbädd. Ett reningsverk lämpar sig för permanentboende såväl som för fritidsboende året runt. Det finns olika fabrikat och tekniker för rening av avlopp på marknaden. Vi arbetar med leverantörer som även erbjuder serviceavtal då kommunerna oftast ställer det som krav och det är en säkerhet för funktion och miljö.

Drift och skötsel: påfyllning av kemikalier, slamtömning 1 ggr/år, Serviceavtal med 1- 2 besök/år.

.

.

Lätttrycksavlopp

Ett lättryckavloppsvattensystem (LTA system) består av ett
grenat rörsystem och små pumpstationer som ligger nära
fastigheten varifrån avloppsvatten tas emot. Från huset
leds avloppsvattnet till en pumpstation. Där sätts avloppsvattnet under tryck med hjälp av en tuggerpump
som finfördelar avloppet till slam. Slammet pumpas
vidare till en större pumpstation där områdets huvudledning utmynnar. Härifrån pumpas sedan avloppsvattnet vidare till det kommunala avloppsnätet.

Vi på Miljösanitet har specialiserat oss på att projektera och bygga LTA lösningar för befintliga eller nyetablerade fastigheter. Vid större uppdrag samarbetar vi med Tynningö Vatten för att garantera resurser. Miljösanitet med partners kopplar på utgående avloppsstam från din fastighet och anlägger rören till pumpstationen. Om det krävs isolerar vi rören och vid svåranlagda förutsättningar lägger vi i värmekabel för att garantera funktion vid kall väderlek. I de flesta fall gräver vi även ned och installerar pumpstationen. Alltid till ett fast pris. Hör av dig till oss så kommer vi kostnadsfritt ut till din fastighet och inventerar behovet och tittar på de praktiska förutsättningarna.